رزومه اساتید

دكوراتور ، مجسمه ساز و نقاش بر روی انواع كیك ها ، كوكی ها و مجسمه های نیم تنه.

گرداننده بوتیک شیرینی فرانسوی ژاسنت و مدرس تخصصی شیرینی پزی فرانسوی

به زودی اطلاعات مربوط به آقای علی فیضی در این مکان قرار خواهد گرفت

تخصص اصلى من كار با ایزومالت و پیكر تراشى یا تاپر خوراكى هست

تخصص اصلی من در حال حاضر باست کیک و کیکهای چند بعدی و ضدجاذبه و نقاشی روی کیک

به زودی اطلاعات مربوط به آقای امین نیکبخت در این مکان قرار خواهد گرفت

به زودی اطلاعات مربوط به آقای اکبر شهبازی در این مکان قرار خواهد گرفت

به زودی اطلاعات مربوط به خانم فرزانه نظری در این مکان قرار خواهد گرفت

به زودی اطلاعات مربوط به خانم مریم ایمانی در این مکان قرار خواهد گرفت

به زودی اطلاعات مربوط به خانم مژگان دلپاک در این مکان قرار خواهد گرفت

به زودی اطلاعات مربوط به خانم مریم صباغی در این مکان قرار خواهد گرفت